top of page

סיוע הומניטארי ופסיכו-סוציאלי

המרכז לקהילה האפריקניית בירושלים מפעיל פרויקט סיוע פסיכו-סוציאלי המבוסס בעיקר על סטודנטים לעבודה סוציאלית בהכשרתם מקצועית המלווים על ידי אנשי מקצוע. הפרויקט מספק ליווי ותמיכה רגשית ופסיכו-סוציאלית למשפחות ויחידים בקהילה האפריקאית בירושלים. בנוסף, אנו מספקים סיוע המוניטארי ביחידים בין חברי הקהילה זקוקים לטיפול רפואי, לסיוע כלכלי או לתרומות מזון.

bottom of page