top of page

מיצוי זכויות יוצרים

אנו עוזרים לחברי הקהילה האפריקאית בירושלים לממשל את זכויותיהם המשפטיות, התעסוקות והבריאות, וכן אנו מספקים תמיכה בנושאי עבודה, רווחה, דיור וחינוך. אנו עובדים עם קהילה של מהגרים מחוסרי מעמד אשר אינם מבינים בהכרח עברית יש חשיבות עניין שנגיש להם מידע וספק להם תמיכה בנושאים שונים אשר מהווים את המציאות הלא פשוטה של מחוסרי מעמד בישראל. כדי לעזור להנגשת הידע, אנו מפגשים של יוזמים להעלאת מודעות בנושאי חינוך, הורות, בקשות מקלט ועוד. אלו בימים אנו מתחילים להפעיל תכנית לעזרה במילוי בקשות מקלט לאחר והועלייה בגלל ידי הקהילה.

bottom of page