top of page

 

מטרת העל 

לקדם את איכות חייהם ורווחתם של פליטים, מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאיים בירושלים.

 

מטרות ביניים

1. לקיים מרחב עבור הקהילה שיופעל על ידה ויטפח מנהיגות קהילתית.

2. מערכת דיאלוג, היכרות ויחסי שכנות טובים בין הקהילה האפריקאית אשר ישראלים ילידים.

3. מרחב מרחב שיהווה מרכז קהילתי למפגש, למידה, ציון אירועים תרבותיים, בניית מנהיגות וקבלת החלטות.

4. להקנות ידע לגבי זכויות בנושאי תעסוקה, בריאות, רווחה, חינוך, דיור ונושאים נוספים בצרכים.

5. להפעיל פרוייקטים שיספקו מענה לצרכי הקהילה בתחומי השכלה, הכשרה מקצועית תרבות ופנאי למבוגרים.

6. לפתח מענים חינוכיים לפי הצורך לילדי הגיל הרך, הגן והיסודי.

7. להפעיל מערך סיוע פסיכוסוציאלי וסיוע כלכלי נקודתי לפי צרכים העולים מהקהילה. 

מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

חזון העמותה

bottom of page