top of page

 

מטרת העל 

לקדם את איכות חייהם ורווחתם של פליטים, מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאיים בירושלים.

 

מטרות ביניים

1. לקיים מרחב עבור הקהילה שיופעל על ידה ויטפח מנהיגות קהילתית.

2. לייצר דיאלוג, היכרות ויחסי שכנות טובים בין הקהילה האפריקאית לבין ישראלים ילידים.

3. לייצר מרחב שיהווה מרכז קהילתי למפגש, למידה, ציון אירועים תרבותיים, בניית מנהיגות וקבלת החלטות.

4. להקנות יידע לגבי זכויות בנושאי תעסוקה, בריאות, רווחה, חינוך, דיור ונושאים נוספים במידת הצורך.

5. להפעיל פרוייקטים שיספקו מענה לצרכי הקהילה בתחומי השכלה, הכשרה מקצועית תרבות ופנאי למבוגרים.

6. לפתח מענים חינוכיים לפי הצורך לילדי הגיל הרך, הגן והיסודי.

7. להפעיל מערך סיוע פסיכוסוציאלי וסיוע כלכלי נקודתי לפי צרכים העולים מהקהילה. 

מרכז לקהילה  האפריקאית בירושלים

חזון העמותה

bottom of page