top of page

סיוע הומניטארי ופסיכו-סוציאלי

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים מפעיל פרויקט סיוע פסיכו-סוציאלי המבוסס בעיקר על סטודנטים לעבודה סוציאלית בהכשרתם המקצועית המלווים על ידי אנשי מקצוע. הפרויקט מספק ליווי ותמיכה רגשית ופסיכו-סוציאלית עבור משפחות ויחידים בקהילה האפריקאית בירושלים. בנוסף, אנו מספקים סיוע המוניטארי במקרים בהם יחידים מבין חברי הקהילה זקוקים לטיפול רפואי, לסיוע כלכלי או לתרומות מזון.

bottom of page