top of page
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

הגשת בקשות מקלט- תמונת מצב


​מבקשי מקלט שהגיעו החל מסוף חודש ינואר לרחוב סלמה בתל-אביב במטרה להגיש בקשות מקלט לידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט מדיני, נתקלו בקיר. מה שהחל בתורים ארוכים שהביאו את מבקשי המקלט להמתין ימים שלמים מחוץ ללשכה בתנאים קשים של צפיפות ופגעי מזג האוויר והמשיך בחלוקת תורים עתידיים בלבד כדי להגיש את הבקשות, הסתיים בכך שמסוף ינואר לא ניתנה

עוד האפשרות להגיש בקשות למקלט מדיני בישראל כלל.

בקשות למקלט מדיני נועדו להגן על זכויותיהם הבסיסיות ביותר של מבקשי המקלט, ולספק להם הגנה מתוקף חשש מבוסס מפני רדיפה על רקע גזעי, דתי, לאומי, פוליטי או חברתי במדינות המוצא. המדיניות הנוכחית, הנוגדת כל עיקרון יסודי של חברה מתוקנת וכן את אמנת הפליטים הבינלאומית, לא מאפשרת הליך הוגן וראוי במסגרתו יבחנו הטעמים לבקשותיהם של מבקשי המקלט בישראל - ולמעשה מכשירה את גירושם למקום בו קיים חשש לחייהם או לחירותם. בנוסף לכך, העובדה שבקשות המקלט כלל לא נבדקות לא מאפשרת את ההגנה לאלו שבקשתם טרם הוכרעה.

יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל ו-ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, החלטנו לחתום על מכתב שנוסח בנושא על ידי אמנסטי אינטרנשיונל עבור רשות האוכלוסין וההגירה, בבקשה לשנות את ההתנהלות הנוכחית ולקלוט את כל בקשות המקלט המוגשות לרשות.

ארכיון - Archive
אחרונים - Latest
מילות מפתח - Tags
RSS Feed
bottom of page