top of page

מיצוי זכויות

אנו מסייעים לחברי הקהילה האפריקאית בירושלים לממש את זכויותיהם המשפטיות, התעסוקתיות והבריאותיות, וכן אנו מספקים תמיכה בנושאי עבודה, רווחה, דיור וחינוך. אנו עובדים עם קהילה של מהגרים מחוסרי מעמד אשר אינם מבינים בהכרח עברית ולכן יש חשיבות לכך שננגיש להם מידע ונספק להם תמיכה בנושאים שונים אשר מרכיבים את המציאות הלא פשוטה של מחוסרי מעמד בישראל. כדי לסייע להנגשת הידע, אנו יוזמים מפגשים להעלאת מודעות בנושאים שונים הכוללים חינוך, הורות, בקשות מקלט ועוד. בימים אלו אנו מתחילים להפעיל תכנית לסיוע במילוי בקשות מקלט מאחר והועלה הצורך לכך על ידי הקהילה.

bottom of page